Vårt uppdrag

”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.” Matteusevangeliet 22:37-39

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matteusevangeliet 28:18-20

Syfte
Församlingen finns för att vara Guds rike på jorden. Detta syfte uttrycks genom att vi vill:
-ära Gud och tjäna Gud (uppåt) -vinna lärjungar åt Jesus (utåt) -vara en plats för gemenskap (inåt)

Dröm
Utifrån församlingens syfte vill vi vara: En öppen kyrka med hjärta för människor

Mål
För att se vårt syfte och vår dröm förverkligas strävar vi mot följande mål:

  • Ständigt växande gudstjänstfirande församling
  • Ständigt växande antal människor som relaterar till församlingens olika smågrupper och gemenskapsformer
  • Ständigt växande mognad genom att: ge stöd till våra medlemmar att leva ut det kristna livet i vardagen, låta församlingens målgrupp vara våra medlemmars målgrupp, och särskilt betona församlingens ansvar för barn och ungdomar

Strategi
För att uppnå våra syften, vår dröm och vårt mål arbetar vi kontinuerligt med att tillämpa principerna i Naturlig församlingsutveckling (Nfu).

Värderingar
Vi vill leva ut församlingens syfte och se en god församlingskultur genom att värdera:

  • Andlighet och folklighet
  • Tydlighet och generositet

Församlingsliv
Som församling vill vi i alla aktiviteter och i all gemenskap sträva mot den inriktning som beskrivs i detta dokument. Vi vill ge människor, råd och grupper i församlingen stor frihet att tjäna Jesus och uppmuntra människor till att ta initiativ för ett förverkligande av Guds vilja med våra liv.

Avslutning
Det är vår ärliga bön och verkliga längtan att vi i Pingstförsamlingen i Västerås ska leva det liv som innebär en öppen kyrka med hjärta för människor!