Sjuk- och hembesöksgrupp

I vår församling möts många av medlemmarna vid sammankomster i kyrkan och i hemgrupper. En del träffas spontant vid andra tillfällen. För de medlemmar som har svårigheter att ta sig till dylika samlingar har vi organiserat telefonkontakter och hembesök.

• Ett fyrtiotal personer tjänar som registrerade hembesökare. Detta innebär att de håller regelbunden kontakt med den besökte. Utöver detta gör många andra medlemmar viktiga, spontana omsorgsinsatser i form av telefonsamtal, personliga besök osv.

• Vi har regelbundna kontakter med ett fyrtiotal medlemmar och många av dem får regelbundna besök. Ett 20-tal av dessa bor i gruppboende, på servicehus och ålderdomshem.

• När medlem hamnar på sjukhus ordnar vi besök av någon pastor eller medlem i församlingen och/eller sjukhuspastor Martin Lindholm.

• Att fira nattvard är en viktig del i den kristna församlingsgemenskapen. För att den som inte har möjlighet att delta i de ordinarie gudstjänsterna skall få uppleva nattvardens välsignelser erbjuder vi nattvardsfirande hemma. Det finns två nattvardsväskor med nattvardsserviser som är avsedda att användas vid sådana tillfällen. På en särskild lista finns ett antal personer som lovat att betjäna vid nattvardsfirande i hem.

• Uppvaktning med blomma från församlingen görs då en medlem fyller 50 år, 60 år, 75 år, 80 år, 85 år, 90 år, 91 år, 92 år osv.

• Någon vecka före jul inbjuder församlingen alla medlemmar över 65 år till en julfest. Vi organiserar besök av församlingens pastorer eller någon hembesökare hos alla 75+ som är förhindrade närvara på denna fest, varvid en vacker julblomma överlämnas. I regel rör det sig om drygt ett 70-tal som på detta sätt får en personlig julhälsning.

• Ledningsgruppen för sjuk- och hembesökare består f.n. av 9 personer. Gruppen möts 1 gång per kvartal för att uppdatera, planera och leda verksamheten.

Alf Borgström är f.n. ordf. i ledningsgruppen för sjuk- och hembesökare och pastor Lukas Gniste är adjungerad till gruppen.