Själavård

Hos oss finns möjlighet till själavård och samtal kring den egna livssituationen med en erfaren medmänniska. Alla våra själavårdare har tystnadsplikt.

Om du är i behov av ett själavårdssamtal kan du kontakta vår diakon Gabriella Dahdouh.

 

Diakoni.

I vår församling bedrivs olika verksamheter och aktiviteter till stöd för människan inom diakoni och själavård. Välkommen att kontakta oss för att boka ett samtal eller träff.

Sjuk- & hembesök

För de medlemmar som har svårigheter att ta sig till kyrkans samlingar och gudstjänster har vi organiserat telefonkontakter och hembesök. Vi har regelbundna kontakter med ett fyrtiotal medlemmar och många av dem får regelbundna besök.

Ett fyrtiotal personer tjänar som hembesökare. Detta innebär att de håller regelbunden kontakt med den besökte. Utöver detta gör många andra medlemmar viktiga, spontana omsorgsinsatser i form av telefonsamtal, personliga besök osv.

Vi erbjuder nattvardsfirande hemma för den som inte har möjlighet att delta i gudstjänster, medlemmar som fyller jämnt blir uppvaktad med en blomma och när en medlem hamnar på sjukhus ordnar vi besök av någon pastor eller medlem i församlingen och/eller sjukhuspastor Martin Lindholm. Någon vecka före jul inbjuder församlingen alla medlemmar över 65 år till en julfest. Vi organiserar besök av församlingens pastorer eller någon hembesökare hos alla 75+ som är förhindrade att närvara på denna fest, varvid en julblomma överlämnas.

Ledningsgruppen för sjuk- och hembesökare leds av Alf Borgström.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Arbetet sker i samverkan med Svenska Kyrkan och Frikyrkorna i Västerås. Förutom en sjukhuspastor och två sjukhuspräster och två sjukhusdiakoner från Svenska Kyrkan.

Sjukhuskyrkan i Västerås har beredskap och är kontaktbara mellan kl. 08:00 – 21:00 alla dagar i veckan inklusive helgdagar året runt. Martin Lindholm är sedan hösten 2017 sjukhuspastor i Västerås och har tidigare jobbat många år som pastor inom Pingströrelsen och även andra samfund.

Nattvardsgudstjänster, andakter, sångstunder och gudstjänster ordnas regelbundet där sången och musiken förlöser känslor och upplevelser som ibland är svåra att sätta ord på. Många goda samtal följer efter att musik och sång öppnat för kommunikation med andra.

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal med bland annat:

• Samtal och själavård i den aktuella situationen
• Bön, bibelläsning och nattvard
• Hjälp till kontakt med hemförsamling
• Medverkar i utbildning
• Krisstöd till personal
• Etikrådssamtal/reflektion med personalgrupper

Kontakt:
Sjukhusets växel 021-17 30 00 08:00 – 21:00 alla dagar i veckan året runt inklusive helgdagar.

Besök. Sjukhuskyrkans expedition (intill Café Biggarå)
Läs mer på sjukhuskyrkan.se/vasteras

 

Frikyrkosamråd

Frikyrkosamrådet i i Västerås är en ekumenisk sammanslutning av fem frikyrkoförsamlingar: Pingstkyrkan, Ansgarsförsamlingen, Korskyrkan, Frälsningsarmén och Vallbykyrkan vars uppgift är att administrera och finansiera den frikyrkliga sjukhuspastorstjänsten och är sedan 2022 formell arbetsgivare för Sjukhuspastorstjänsten.

Tillsammans med kollegorna i Sjukhuskyrkan på Västmanlands Sjukhus Västerås och på Zethelius kortidsenhet utför Martin Lindholm ett stort och viktigt arbete bland patienter, anhöriga och personal.

Många har behov av samtal md någon som har tid att lyssna. Samrådets medlemsförsamlingar finansierar sjukhuspastorstjänsten till 40 % , Myndigheten SST (Statligt Stöd till Trossamfund) bidrar med 35 % och resterande 25 % finansieras med insamling och bidrag från församlingar i länet, personliga gåvor samt en årlig höstkonsert. Samrådet är beroende av gåvor från församlingar och enskilda personer och tar tacksamt emot dessa på plusgiro 873575-5